ردیفنام طرحمقدار سفارشسال تولیدکارفرما
۱    ساخت پلهای شناور۵۰۰ تن۶۴سپاه پاسداران
۲ساخت و نصب اسکلت فلزی سالنها۳۰۰۰ تن۶۵مجتمع فولاد مبارکه
۳ساخت ونصب اسکلت فلزی سالن آهنگری۱۴۰۰ تن۷۰مجتمع فولادآلیاژی
۴ساخت اسکلت فلزی ( طرح و توسعه )۲۲۰ تن۷۰شرکت پلی اکریل
۵ساخت اسکلت فلزی طرح شهیدکریمی کرمان۱۱۰۰ تن۷۱نیروی زمینی سپاه پاسداران
۶ساخت و نصب اسکلت فلزی سردخانه شهرکرد۲۵۰ تن۷۲وزارت کشاورزی
۷ساخت ونصب اسکلت فلزی کشتارگاه صنعتی یاسوج۳۲۰ تن۷۳سازمان گوشت کشور
۸ساخت ونصب اسکلت فلزی کشتارگاه صنعتی ایلام۲۶۰ تن۷۳سازمان گوشت کشور
۹ساخت ونصب سایبان تالارهای سازمان میادین میوه۴۰۰ تن۷۳شهرداری اصفهان
۱۰ساخت ونصب اسکلت فلزی کشتارگاه صنعتی شهرکرد۴۳۰ تن۷۴سازمان گوشت کشور
۱۱ساخت ونصب اسکلت فلزی کشتارگاه صنعتی خورین۲۱۰ تن۷۴سازمان گوشت کشور
۱۲ساخت ونصب دودستگاه دودکش به ارتفاع ۵۰متر۷۵ تن۷۴مجتع ذوب و روی بافق
۱۳ساخت ونصب اسکلت فلزی سالن توسعه آهنگری۲۹۰ تن۷۴مجتمع فولادآلیاژی
۱۴ساخت ونصب سیلوی کلسین ۱۹۲۰ مترمکعبی۲۵۰ تن۷۶مجتع ذوب روی بافق
۱۵ساخت و نصب اسکلت فلزی سالن قلع اندود۱۶۴۰ تن۷۷مجتمع فولاد مبارکه
۱۶ساخت ونصب اسکلت فلزی سالنهای ذوب روی۱۲۰۰ تن۷۷مجتع ذوب و روی بافق
۱۷ساخت پوشش دیواره وسقف بویلرهای نیروگاه  شهیدرجایی۹۶۰ تن۷۸شرکت صنایع آذرآب اراک
۱۸ساخت ونصب اسکلت فلزی سالن تاندم دوقفسه ای۱۶۰۰ تن۷۹مجتمع فولاد مبارکه
۱۹ساخت پوشش دیواره وسقف بویلرهای نیروگاه  شریعتی۳۴۵ تن۸۰شرکت صنایع آذرآب اراک
۲۰ساخت و نصب اسکلت فلزی کوره شیشه۸۰۰ تن۸۱صنایع شیشه آذر
۲۱ساخت خرپاهای ماشین سازی پارس۴۰۰ تن۸۱ماشین سازی پارس
۲۲ساخت پلهای تیرمرکب دهانه ۳۰ متر۴۰۰ تن۸۲شرکت ماشین سازی اراک
۲۳ساخت اسکلت فلزی خرپاهای سالن توسعه نورد سرد۴۵۰ تن۸۲فولاد مبارکه(ماشین سازی پارس)
۲۴ساخت ونصب اسکلت فلزی سالن غلتکهای ریخته گری۱۵۰ تن۸۲مجتمع فولاد مبارکه
۲۵ساخت و نصب اسکلت فلزی منازل مسکونی بم۱۸۰۰ تن۸۲بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۲۶ساخت و نصب اسکلت فلزی شیشه آذر۱۰۰ تن۸۲شرکت صنایع شیشه آذر
۲۷اسکلت فلزی فولاد مبارکه۱۴۳ تن۸۲مجتمع فولاد مبارکه
۲۸ساخت پل فلزی مارون جایزان (مربوط به شرکت نفت )۶۶۰ تن۸۳جهاد نصراصفهان
۲۹ساخت پل دهانه ۳۰ متری۱۵۰ تن۸۴ماشین سازی اراک
۳۰ساخت و نصب اسکلت فلزی کوره شیشه و حمام قلع 2000 تن۸۵-۸۴شرکت سهامی شیشه قزوین
۳۱ساخت و نصب اسکلت فلزی پتروشیمی هگمتانه۱۰۰۰ تن۸۶-۸۵شرکت اکباتان ساختمان
۳۲ساخت و نصب سقف انبارهای شیشه فلوت فارسجین۱۹۰۰ تن۸۷-۸۵شرکت سهامی شیشه قزوین
۳۳ساخت ونصب پایپرک شیشه فلوت فارسجین۲۵۰ تن۸۶شرکت سهامی شیشه قزوین
۳۴ساخت اسکلت فلزی ورزشگاه نقش جهان اصفهان۴۰۰ تن۸۸-۸۷شرکت کاشالوت
۳۵ساخت داکت ناحیه Reformer  فولاد سبا  (فولاد مبارکه) )۳۰۰ تن۸۸شرکت انرژی گستر نصیر
۳۶ساخت و نصب اسکلت فلزی نیروگاه گازی پارسیان۳۵۰ تن۸۹شرکت فراب
۳۷ساخت سازه های  فلزی مجتمع تجاری پردیس کرمان۱۰۰۰ تن۱۳۹۰شرکت پردیس کیش
۳۸ساخت پل فلزی   ترمینال ریلی بندر شهید رجایی۲۰۰ تن۱۳۹۰شرکت کشتیرانی کانتینر(کانشیپ) ))
۳۹ساخت پل المهدی                 200 تن   91شرکت صنعت پل
۴۰ساخت و نصب اسکلت فلزی و تجهیزات کوره پیش گرمکن سیمان لارستان یپیشگرمکن شر۱۶۰۰ تن۹۲ ۹۱شرکت سیمان لارستان
۴۱ساخت اسکلت فلزی مجتمع تجاری دلگشای تهران۲۰۰۰ تن۹۲ – ۹۱شرکت صنعت پل
 ۴۲ساخت اسکلت فلزی مجتمع تجاری پردیس  کرمان۱۰۰۰ تن۹۲ – ۹۱شرکت صنعت پل
 ۲۳ساخت اسکلت فلزی مجتمع تجاری پردیس کیش۸۰۰ تن۹۲ – ۹۱شرکت صنعت پل