تولیدات شرکت

طراحی،ساخت و نصب تجهیزات صنایع نفت و از اهداف عمده این شرکت تولید انواع محصولات با استندارد های لازم برای کلیه صنایعی است که در ایران نیاز بدان روز افزون است. در اجرای این هدف و بمنظور دستیابی بیشتر به بازار تولید و صنعت ، بهمراه تسعه و تولید محصولات جدید ، تحقیقات وسیع و پردامنه ادامه دارد.

مخازن

مخازن ذخیره
مخازن خاص
طراحی سازه سنگین

برای استفاده از خدمات پالته و دریافت مشاوره با شماره زیر در تماس باشید.